Луньо Микола Орестович

Учень ніколи не перевершить учителя, якщо бачить у ньому зразок, а не суперника

Загальна інформація

Працює над проблемою: підвищення зацікавленості учнів та їх заохочення до самостійної діяльності на уроках фізики
Життєве кредо: ключем до всякої науки є знак питання. /Оноре де Бальзак/
Посада: викладач
Освіта: вища
Спеціальність: фізика
Навчальній заклад: Львівський національний університет ім. Івана Франка
Стаж педагогічної роботи: 3р.
Кваліфікація: фізик, викладач фізики
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Педагогічне звання: немає
Предмети, які викладає: фізика, астрономія
e-mail: mykola_lunyo@ukr.net

Педагогічна діяльність

Мета атестації: підвищити рівень педагогічних знань та підтвердити вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання
Методична проблема: професійна спрямованість на уроках фізики, спрямована на формування творчого мислення учнів та досягнення професіоналізму

Методичні напрацювання

Розробки уроків

 • Квітень 2013
 • Грудень 2013
 • Лютий 2015
 • Жовтень 2015
 • Квітень 2016
 • Грудень 2016

Розробки презентацій

 • Червень 2013
 • 1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.
  2. Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини. Визначення відстаней до небесних світил. Небесні координати.
  3. Практична робота №1. Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба.
  4. Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Видимий рух Сонця. Видимі рухи планет. Закони Кеплера.
  5. Методи та засоби астрономічних досліджень.
  6. Земля і Місяць. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники.
  7. Планети – гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, Плутон та його супутник Харон.
  8. Малі тіла Сонячної системи: астероїди, комети, метеори. Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Етапи формування нашої планетної системи.
  9. Сонце – найближча зоря.
  10. Зорі та їх класифікація. Подвійні зорі. Фізичні змінні зорі.
  11. Планетні системи інших зір. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри.
  12. Наша галактика.
  13. Світ галактик. Квазари.
  14. Проблеми космології.
  15. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту.
  16. Життя у Всесвіті.

  Презентації до уроків з астрономії
 • Жовтень 2013
 • 1. Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку.
  2. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Прямолінійний рівномірний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.
  3. Закон додавання швидкостей. Графіки руху.
  4. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях у випадку рівноприскореного прямолінійного руху.
  5. Графіки рівноприскореного руху.
  6. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
  7. Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання та обертова частота. Кутова швидкість.
  8. Розв’язування задач.

  Презентації до уроків з розділу фізики - Кінематика
 • Грудень 2013
 • 1. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.
  2. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
  3. Другий закон Ньютона.
  4. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
  5. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага і невагомість.
  6. Розв’язування задач.
  7. Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
  8. Рух тіла під дією кількох сил.
  9. Рівновага тіл. Момент сили.
  10. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
  11. Розв’язування задач.
  12. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.
  13. Реактивний рух.
  14. Механічна робота та потужність.
  15. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.
  16. Закон збереження енергії.
  17. Розв’язування задач.

  Презентації до уроків з розділу фізики - Динаміка
 • Лютий 2014
 • Червень 2014
 • 1. Основні положення молекулярно – кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
  2. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
  3. Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу.
  4. Газові закони.
  5. Рівняння стану ідеального газу.
  6. Ізобарний процес.
  7. Ізохорний процес.
  8. Ізотермічний процес.
  9. Розв’язування задач (2 шт.).
  10. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.
  11. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.
  12. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.
  13. Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні і аморфні тіла.
  14. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.
  15. Розв’язування задач (2 шт.).

  Презентації до уроків з розділу фізики - Властивості газів, рідин та твердих тіл
 • Жовтень 2014
 • Листопад 2014
 • 1.Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми.
  2.Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля.
  3.Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.
  4.Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота та потужність електричного струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
  5.Розв’язування задач.
  6.Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах та газах) і його використання.
  7.Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

  Презентації до уроків з розділу фізики - Електричне поле і струм
 • Грудень 2014
 • 1.Електрична і магнітна взаємодії. Індукція магнітного поля.
  2.Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Взаємодія провідників зі струмом.
  3.Потік магнітної індукції. Сила Лоренца.
  4.Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
  5.Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.
  6.Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
  7.Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
  8.Розв’язування задач.

  Презентації до уроків з розділу фізики «Електромагнітне поле»
 • Лютий 2015
 • 1.Коливальний рух. Вільні та вимушені коливання. Резонанс. Амплітуда, період і частота коливань.
  2.Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
  3.Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.
  4.Розв’язування задач.
  5.Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
  6.Енергія коливального руху. Звукові хвилі.
  7.Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.
  8.Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.
  9.Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
  10.Розв’язування задач.
  11.Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.
  12.Електромагнітні хвилі в природі та техніці.
  13.Розв’язування задач.

  Презентації до уроків з розділу фізики «Коливання і хвилі»
 • Квітень 2015
 • 1.Світло як електромагнітна хвиля. Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла.
  2.Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла.
  3.Заломлення світла. Закон заломлення світла.
  4.Інтерференція світла.
  5.Дифракція світла.
  6.Поляризація і дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Поширення світла в різних середовищах.
  7.Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона.
  8.Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
  9.Люмінесценція. Квантові генератори та їх застосування.
  10.Розв’язування задач.

  Презентації до уроків з розділу фізики «Хвильова і квантова оптика»
 • Червень 2015
 • 1.Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора.
  2.Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри.
  3.Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.
  4.Атомне ядро. Протонно – нейтронна модель атомного ядра. Нуклони.
  5.Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер. Енергія зв’язку атомного ядра.
  6.Фізичні основи ядерної енергетики. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер.
  7.Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика та екологія.
  8.Радіоактивність. Види радіоактивного випромінення. Період напіврозпаду. Отримання і застосування радіонуклідів.
  9.Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.
  10.Елементарні частинки. Загальні характеристики елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

  Презентації до уроків з розділу фізики «Атомна і ядерна фізика»
 • Жовтень 2013
 • Жовтень 2014
 • Листопад 2014
 • Лютий 2015
 • Березень 2015
 • Травень 2015
 • Січень 2016
 • Лютий 2016
 • Березень 2016
 • Квітень 2016
 • Травень 2016

Доповіді на засіданнях методичної комісії

 • Грудень 2013
 • Шляхи підвищення зацікавленості учнів на уроках фізики.

 • Листопад 2014
 • Шляхи підвищення продуктивності уроку фізики

 • Жовтень 2015
 • Шляхи зацікавленості учнів до самостійної діяльності на уроці фізики

Позанавчальна діяльність

Виховні заходи

 • Жовтень 2013
 • Жовтень 2014
 • Листопад 2014
 • Лютий 2015
 • Березень 2015
 • Травень 2015
 • Січень 2016
 • Лютий 2016
 • Березень 2016
 • Квітень 2016
 • Травень 2016