Правила прийому на 2016 рік

Правила прийому до Міжгірського професійного ліцею на 2016 рік

І. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Міжгірського професійного ліцею на 2016 рік (далі – Правила прийому) розроблені згідно із Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року №499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року №823/23355 та обговорені і схвалені педагогічною радою Міжгірського професійного ліцею 27 листопада 2015 року протокол № 2.

1.2. До Міжгірського професійного ліцею (далі – Ліцею) приймаються громадяни України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та враховуючи те, що Ліцей не має відповідної ліцензії, підготовка (у тому числі первинна професійну), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання, не здійснюється.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, що визначаються Кабінетом Міністрів України, а також показниками професійної придатності відповідно до медичної довідки затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110.
1.4. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією – серія АЕ № 458426 від 26.06.2014 р.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Приймальна комісія:
− організовує прийом заяв та документів;
− проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Ліцею;
− організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
− приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
− організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
− вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.
2.4. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, що включають:
− перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
− вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
− плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;
− форми та ступеневість навчання;
− обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;
− перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення;
− порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
− порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
− порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
− наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
− порядок проходження медичного огляду вступників до Ліцею, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.
2.5. Проведення прийому на навчання до Ліцею здійснюється з 01 липня 2016 р. до 25 серпня 2016 р.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:
− документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням (в інших випадках – оригінал або завірену копію) ;
− медичну довідку за формою 086/У (в оригіналі);
− 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
− копії документів, що дають право на пільги до вступу в Ліцей (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
4.4. Плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями:

Код

проф.

Назва професії Термін навчання Планований набір Ліцен-зований обсяг Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника
На базі 9 кл. На базі 11 кл.
1. 7122

7133

7132

Муляр

Штукатур

Лицювальник-плиточник

3 роки 30 60 Муляр 3 розряду, Штукатур 3 розряду,

Лицювальник-плиточник 4 розряду

2. 5122

5123

Кухар

Офіціант

3 роки 30 60 Кухар 4 розряду,

Офіціант 3 розряду

3. 7231

7213

Слюсар з ремонту автомобілів,

Рихтувальник кузовів

3 роки 30 60 Слюсар з ремонту автомобілів 4 розряду,

Рихтувальник кузовів 3 розряду

4. 7436

8263

Швачка

Вишивальник

3 роки 30 30 Швачка 4 розряду,

Вишивальник 2 розряду

5. 7422

7137

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

3 роки 30 60 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 4 розряду,

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду

. 6141

5169

Лісник

Єгер

1 рік 30 60 Лісник,

Єгер

7. 4222

5121

5142

Адміністратор

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату),

Покоївка

1,5 роки 30 60 Адміністратор,

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату),

Покоївка 2 розряду

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
− особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
− діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
− діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
− особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
− особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
− діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
− випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
− випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
− учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
− особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею супроводжується укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.
5.7. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Даний порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.
6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Ліцей може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 5 днів з дня прийняття рішення.
6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Залишити відповідь