Учнівське самоврядування, як один із факторів вдосконалення навчально-виховної роботи в ліцеї

Мета проекту: Початок ХХІ століття започаткував якісні зміни в розвитку та функціонуванні системи освіти. Час, що настав вимагає лідерів нової формації, людини майбутнього. Реалізація цього проекту дасть можливість вдосконалити систему роботи учнівського самоврядування в ліцеї.

Учасники проекту: учні, дирекція ліцею, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователь гуртожитку, батьки, громадськість.

Термін дії проекту: один навчальний рік.

Основні завдання реалізації проекту :
• колективний пошук оптимальної структури учнівського самоврядування;
• визначення змісту, форм, методів роботи органів учнівського самоврядування;
• розробка та реалізація соціальних програм, проекті, акцій;
• розробка та реалізація програми навчання лідерів, керівників творчих об’єднань.
Виклики сьогодення актуалізують завдання розвитку особистості, яка здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, яка відповідала б вимогам ХХ1 століття.
Очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини лише тоді, коли вони будуть прищеплюватись з дитячих років. Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях залучення учнів до радикальних перетворень, які відбуваються у суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.
У цьому контексті важливого значення має розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнів, їх громадянської ініціативи, набуття ними через соціальну практику досвіду активної участі в громадському житті.
З метою впровадження в практику роботи, відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, на виконання Декларації прав людини, Конвенції прав дитини на сучасному етапі розбудови правової держави і громадянського суспільства, для залучення учнів до державно – громадської форми управління в ліцеї створено систему учнівського самоврядування.
Реалізуючи проект «Учнівське самоврядування» педагогічний колектив спільно з Радою учнівського самоврядування зосереджують зусилля на:
• розробці та поступовій апробації самої моделі учнівського самоврядування, яка була б спрямована на розвиток в учнів громадянської активності, лідерства;
• визначення можливостей позаурочної діяльності ліцею для впровадження ефективної моделі учнівського самоврядування;
• оволодіння новими підходами з проблем учнівського самоврядування.
Для реалізації проекту учнівське самоврядування в ліцеї, на початку навчального року, видається наказ директора «Про організацію роботи учнівського самоврядування на навчальний рік», в якому визначається вищий орган учнівського самоврядування (конференція ліцеїстів), затверджується структура учнівського самоврядування та інші нормативні положення, які регламентують роботу та управління учнівським самоврядуванням. Встановлюється, що в період між конференціями виконання функцій вищого органу учнівського самоврядування покладається на Раду учнівського самоврядування.
Крім того для успішного функціонування учнівського самоврядування дирекцією ліцею спільно з учнівським активом, батьківським комітетом розроблені та впроваджені такі документи:
• Положення «Про самоврядування в ліцеї»;
• Положення «Про Раду учнівського самоврядування»;
• Положення «Про голову Ради учнівського самоврядування»;
• Положення «Про вибори голови та членів Ради учнівського самоврядування»;
• Положення «Про Раду гуртожитку»;
• Положення «Про старосту навчальної групи»;
• Положення «Про конкурс «Краща кімната гуртожитку»;
• Положення «Про виставку технічної та художньої творчості учнів»;
• Положення «Про рейтингове змагання між навчальними групами»;
• Положення «Про спартакіаду ліцею та загальноліцейного легкоатлетичного кросу»;
• Положення «Про обов’язки чергового учня по ліцею»;
• Єдині вимоги до учнів ліцею.

Одним з пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу та Ради учнівського самоврядування є робота з дітьми – сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Головним завданням в роботі з дітьми – сиротами та дітьми, які позбавлені батьківського піклування є: створення оптимальних соціально – педагогічних умов, розвиток особистості, надання допомоги в реалізації соціальних потреб, адаптація в ліцеї та суспільстві.
Діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування потребують особливої уваги. Це надання їм індивідуальної допомоги з різних питань і проблем, благодійницька допомога в якій беруть участь всі працівники та учні ліцею, залучаються спонсори та меценати. Діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – це предмет особливої уваги Ради учнівського самоврядування. Вони широко залучаються в гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, спортивні секції, є активними учасниками в акціях, які проводяться в ліцеї. Ті учні, які проживають в гуртожитку і були позбавлені затишних домівок, під керівництвом вихователя, майстрів виробничого навчання, класних керівників вчаться вести господарство, свій бюджет, купувати потрібні речі, стежити за своїм зовнішнім виглядом, оздоблювати домівку, зустрічати гостей і т.д.
Діти – сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування обираються в Раду гуртожитку, Раду учнівського самоврядування де вони здобувають досвід спілкування та принциповості, навички професійного зростання, проходять школу лідера і керівника.
Все це допомагає учням – сиротам та учням, які позбавлені батьківського піклування адаптуватись в непростих сучасних умовах. Щорічно після закінчення ліцею з допомогою дирекції та районного центру зайнятості всі учні – сироти та учні, які позбавлені батьківського піклування працевлаштовуються за своїм фахом, а найбільш обдаровані випускники вступають у вищі навчальні та середні спеціальні заклади.
Реалізуючи проект «Учнівське самоврядування», об’єднуючи учнів за інтересами, в ліцеї створено та введено в структуру учнівського самоврядування три клуби: «Трудові резерви», «Меридіан», «Вихідного дня».
Клуб «Трудові резерви» об’єднує п’ять спортивних секцій : загальної фізичної підготовки, міні – футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики. Метою клубу є підвищення рівня загальної фізичної підготовки учнів, розвиток спритності, витривалості, пропаганді здорового способу життя. Згідно наказу директора ліцею координує роботу клубу керівник фізичного виховання.
Клуб «Меридіан» є формою естетичного виховання і розвитку здібностей учнів ліцею. Він об’єднує п’ять гуртків : фольклорно – етнографічний, фольклорно – інструментальний, різьби по дереву, столярної справи, вишивки, образотворчого мистецтва, а також фольклорно – театральну студію. Координує роботу клубу заступник директора з навчально – виховної роботи.
Клуб «Вихідного дня» створений при Раді гуртожитку і є складовою частиною учнівського самоврядування ліцею. Метою клубу є максимальне залучення учнів, в першу чергу тих, які проживають у гуртожитку, до роботи у святкові та вихідні дні (туристичні походи, вилазки на природу, екскурсії, спортивні змагання і т. д.). Координує роботу клубу вихователь гуртожитку.
Важливе місце в роботі учнівського самоврядування є організація та підведення підсумків рейтингового змагання між навчальними групами. У вересні місяці розробляється Положення «Про рейтингове змагання між навчальними групами», яке затверджується на першому засіданні Ради учнівського самоврядування та погоджується з директором ліцею. В кінці кожного кварталу старости навчальних груп при підтримці активу груп, допомоги класних керівників та майстрів виробничого навчання вносять показники у звіти по підсумках рейтингового змагання, підписують їх у заступників директора та старшого майстра і здають заступнику голови Ради учнівського самоврядування. Заступник голови Ради учнівського самоврядування спільно із старостами всіх навчальних груп розглядають звіти, підводять підсумки і представляють їх Раді учнівського самоврядування на затвердження. Рада визначає групи – переможці і представляє їх дирекції ліцею для нагородження. Директор на підставі протоколу Ради учнівського самоврядування видає наказ «Про відзначення переможців рейтингового змагання за ……… квартал». Рейтингове змагання між навчальними групами є найактивнішою і наймасовішою формою учнівського змагання, адже переможці нагороджуються поїздками по визначних місцях області та за її межами.
Значне місце в учнівському самоврядуванні займає система виховної та позаурочної роботи в гуртожитку. Органом учнівського самоврядування в гуртожитку є Рада гуртожитку, яка є складовою частиною учнівського самоврядування ліцею. Плани роботи Ради гуртожитку скоординовуються з планами роботи вихователя і затверджуються на першому засіданні Ради.
На початку навчального року оголошується конкурс на кращу кімнату гуртожитку. В кінці першого та другого семестрів члени ради гуртожитку підводять підсумки конкурсу за критеріями, які розробляються і затверджуються Радою гуртожитку у вересні місяці кожного навчального року. Переможці конкурсу на кращу кімнату гуртожитку нагороджуються грошовими преміями, спортивним інвентарем згідно з Положенням про конкурс.
Мета конкурсу – створити умови в гуртожитку для соціального самовизначення учнів, розкриття їхнього творчого потенціалу, поліпшення житлово – побутових умов. Така форма роботи в гуртожитку підвищує роль учнівського самоврядування, розвиває господарсько – побутові уміння і навички учнів, ініціативу і творчість, покращує культуру поведінки.
Одним із пріоритетних напрямів роботи учнівського самоврядування є організація і проведення конкурсів професійної майстерності та виставки технічної і художньої творчості серед учнів ліцею. Конкурси професійної майстерності проводяться щорічно в листопаді – грудні. Виставки технічної і художньої творчості проводяться у квітні – травні щорічно.
Для проведення конкурсу професійної майстерності Рада учнівського самоврядування спільно з майстрами виробничого навчання, викладачами загальнотехнічних та спеціальних предметів розробляють положення про конкурс, умови проведення та підведення підсумків, затверджують завдання. Конкурс проводиться згідно графіка, затвердженого наказом директора. Переможці внутріліцейного конкурсу професійної майстерності відзначаються призами та грошовими преміями і направляються на обласний конкурс професійної майстерності ПТНЗ.
Не менш активно проходить підготовка та проведення виставки технічної та художньої творчості учнів. Всі навчальні групи вже з вересня місяця починають готувати експонати на виставку. Кращі роботи відбираються на постійно діючу виставку технічної та художньої творчості учнів ліцею, а також направляються на обласну виставку технічної та художньої творчості учнів ПТНЗ.
Значну увагу у своїй діяльності Рада учнівського самоврядування приділяє пропаганді здорового способу життя. Крім організації та проведення зустрічей з працівників райлікарні, правоохоронних органів, бесід та лекцій на цю тематику Рада учнівського самоврядування щорічно проводить такі масові заходи як спартакіади, легкоатлетичні кроси, туристичні походи. Спартакіади в ліцеї проводяться по двох напрямах: ігрових видах спорту (волейбол, міні – футбол, настільний теніс) та легкої атлетики. Як правило спартакіади проводяться два рази в рік : осіння (жовтень – листопад) та весняна (квітень – травень).
В легкоатлетичних кросах беруть участь всі учні ліцею, майстри виробничого навчання та викладачі. Як і спартакіади легкоатлетичні кроси проводяться два рази на рік. У жовтні – присвячений Дню селища, а у травні – Дню Перемоги.
Виховання в учнів працелюбності, бережливого ставлення до ліцею та його майна, своєю працею примножувати красу ліцею, селища є не менш важливою ділянкою роботи учнівського самоврядування. Питання суспільно – корисної праці та добрих справ залишається в постійному полі зору Ради. Це сприяє колективу ліцею у вирішенні питань щодо благоустрою території, навчальних кабінетів, виробничих майстерень, гуртожитку, їдальні, виготовлення наочності та обладнання для навчальних кабінетів і майстерень, допомога в проведенні поточних ремонтів.
Для більш ефективної організації роботи, між членами Ради учнівського самоврядування розподілені певні обов’язки, згідно з якими вони об’єднані в сектори: «Дозвілля та культури», «Здорового способу життя», «Професійної майстерності», «Суспільно – корисних та добрих справ», «Знання», «Дисципліни та порядку». Головою кожного із секторів рішенням Ради учнівського самоврядування призначається один із її членів. Наказом директора за кожним сектором призначається куратор із числа педагогічних працівників. Куратором Ради учнівського самоврядування призначається заступник директора з навчально – виховної роботи.
Сектор «Дозвілля та культури» включає в себе гуртки художньої самодіяльності та групи : по організації та проведенні молодіжних дискотек, тематичних вечорів, конкурсів «Нумо, хлопці !», «Нумо, дівчата !», днів відкритих дверей для учнів загальноосвітніх шкіл, святкування Дня Збройних Сил України, Новорічного та Різдвяних свят, організації походів та екскурсій. Членами сектору також обираються по одному учневі з кожної навчальної групи. Основною метою сектору «Дозвілля та культури» є організація змістовного дозвілля учнів ліцею з урахуванням їхніх інтересів, розвиток ініціативи та творчих здібностей учнів, залучення їх до підготовки та проведення масових, культурно – освітніх, розважальних програм та заходів.
Сектор «Здорового способу життя» включає в себе спортивні секції, а також групи : по підготовці та проведенню спартакіад і легкоатлетичних кросів, по підготовці та проведенню туристичних походів, по організації та проведенню зустрічей з працівниками райлікарні та правоохоронних органів, проведення лекцій та бесід на дану тематику. Крім членів Ради в сектор також обираються фізорги навчальних груп. Основною метою сектору «Здорового способу життя» є підвищення фізичної підготовки учнів, розвитку їх здібностей, спритності, витривалості, пропагування здорового способу життя, виховання всебічно розвинутої особистості.
Сектор «Професійної майстерності» включає в себе гуртки технічної творчості та групи: по підготовці та проведенню конкурсів професійної майстерності, по підготовці та проведенню виставки технічної та художньої творчості учнів. В сектор «Професійної майстерності» також обираються по 1 – 2 учні від кожної навчальної групи. Головною метою сектору «Професійної майстерності» є сприяння підвищенню інтересу учнів до обраної професії, розвиток у них пошуково – дослідницької роботи, залучення до роботи в гуртки технічної творчості.
Сектор «Суспільно – корисних та добрих справ» включає в себе санітарно – господарську комісію, зелений патруль. Членами сектору обираються також по одному учневі від кожної навчальної групи. Головною метою сектору «Суспільно – корисних та добрих справ» є сприяння вихованню в учнів працелюбності, бережливого ставлення до майна ліцею, залучення учнів, викладачів, майстрів виробничого навчання, батьків до участі в Днях добрих справ, місячниках суспільно – корисної справи, участі учнів та працівників у весняно – польових та осінньо – польових роботах на присадибних ділянках ліцею.
Сектор «Знання» включає в себе предметні гуртки і комісії : консультування учнів, з організації та проведення внутріліцейних предметних олімпіад, збереження та поповнення бібліотечного фонду, заохочення учнів за добросовісне відношення до навчання, контролю рівня навчальних досягнень окремих учнів та навчальних груп. Членами сектору обираються також по одному учневі від кожної навчальної групи. Головною метою сектору є сприяння підвищенню інтересу учнів до знань, самоосвіти, самовдосконалення, залучення учнів до роботи в предметних гуртках, заохочення учнів за добросовісне відношення до навчання та відвідування, допомога у збереженні та поповненні бібліотечного фонду, широке залучення учнів до участі у внутріліцейних предметних олімпіадах.
Сектор «Дисципліни та порядку» включає в себе : дисциплінарну комісію, санітарну комісію, комісію по профілактиці правопорушень та злочинності, старостат. Членами сектору обираються всі старости груп. Головною метою центру «Дисципліни та порядку» є допомога педагогічному колективу ліцею у вирішенні питань дисципліни, культури і поведінки учнів на перервах, у їдальні, в гуртожитку, під час проведення спортивних та культурно – масових заходів, здійснення контролю за відвідуванням учнями уроків теоретичного та виробничого навчання, роботою старост груп, чергових учнів по ліцею.

Очікувані результати
Учнівське самоврядування дасть змогу розкрити учням такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу, підготовки учнівської молоді до розбудови громадянського суспільства України.
Уміло забезпечений принцип демократизму учнівського самоврядування реалізує такий спосіб життя де не сковується ініціатива учнів, де вони, позбавлені дріб’язкової опіки старших, набувають певного досвіду керівництва і управління у демократичному суспільстві.
Організація учнівського самоврядування в учнівському колективі професійно – технічного закладу – це надзвичайно складний і багатоплановий процес. Він вимагає від кожного члена педагогічного колективу значних зусиль, єдності і злагодженості в роботі майстрів виробничого навчання, викладачів, класних керівників, вихователів, практичних психологів, постійний пошук нових форм та методів організації діяльності учнів.
Учнівське самоврядування в професійно – технічному закладі – це ефективна форма підготовки гідного і прогресивного професіонала, який зуміє знайти себе на сучасному ринку праці.

Залишити відповідь